• Imprimeix

Avís legal

Condicions d'ús dels continguts dels web de l'ICGC i informació sobre dades facilitades.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d'última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Modalitats de reutilització de la informació a icgc.cat

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • b) Citar sempre la font de la informació.
 • c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Cal citar sempre l'autor o el titular dels drets: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Modalitats de reutilització de la geoinformació de l'ICGC

En base a allò que indica l'article 17.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya estableix unes condicions d'ús que permetin fomentar la reutilització de la informació geogràfica, geològica i geotemàtica especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà i la creació de productes o serveis d'informació amb valor afegit basats en aquestes dades.

A. Propietat de la informació

 • La informació produïda per l'ICGC (ja sigui geogràfica, geològica o geotemàtica) és emparada per la Llei de Propietat Intel·lectual i la resta de legislació nacional i internacional aplicable.
 • La utilització, adquisició, concessió de llicència d'ús o l'autorització per a utilitzar la informació produïda per l'ICGC no comporta, en cap cas, la cessió de propietat, la qual pertany en la seva totalitat a l'ICGC.

B. Llicència d'ús

 • La llicència Creative Commons que regeix la informació de l'ICGC és la de Reconeixement 4.0 Internacional, coneguda com a CC BY 4.0.
 • Atenent al que esmenta aquesta llicència, l'usuari queda obligat, en tots els casos, a citar la font de la informació utilitzada.

C. Informació a la que es refereixen les presents condicions d'ús

 • Les presents condicions d'ús apliquen a tota la informació de la que és propietari l'ICGC. En el web de l'ICGC s'indicarà clarament quina informació no és propietat de l'ICGC i el propietari de la mateixa.

D. Reserves de dret de l'ICGC

 • L'ICGC es reserva el dret a emprendre accions legals, sens perjudici de reclamar les indemnitzacions pertinents, contra qui faci un ús indegut o contrari a aquestes condicions d'ús, de la informació per ell produïda o de qui en tingui la propietat. En qualsevol cas, l'ICGC podrà interrompre o blocar l'accés de l'usuari a la informació produïda per l'ICGC fins que la situació no sigui resolta d'acord amb les condicions d'ús vigents.
 • Els usuaris d'informació produïda per l'ICGC són els únics responsables de la utilització que en facin i renuncien a tota reclamació contra l'ICGC.
 • L'ICGC dimensionarà els serveis en línia en funció de les demandes per a que aquests siguin accessibles en tot moment. Tanmateix, un ús excepcionalment alt dels mateixos pot significar un alentiment o, fins i tot, una interrupció del servei.
 • L'ICGC no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir la informació geogràfica, geològica i geotemàtica propietat de l'ICGC i declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis que pugui ocasionar l'ús de la informació geogràfica, geològica i geotemàtica per ell produïda.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web ICGC

L'ICGC garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-nos-ho enviant un correu electrònic a icgc@icgc.cat o per correu postal a Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.

Així mateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina d'aquest web, que no sigui un formulari, podeu comunicar-nos-ho de la mateixa forma.

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.